Αγγλικά

Δραστηριότητα

Οι εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρία μας είναι :

  • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : κτιρίων, δεξαμενών, ΧΥΤΑ, λιμνών κ.λπ.
  • ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ κτιρίων
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 

Τα υλικά που εμπορεύεται η εταιρεία, στοχεύουν σε έργα που έχουν να κάνουν με :

  • ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ: υδραυλικά - λιμενικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, έργα προστασίας ακτών από τη διάβρωση, δημιουργία & ανάπλαση αμμώδους παραλίας, αποκατάσταση φυσικών οικοσυστημάτων.

  • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ: διαμορφώσεις τοπίου, ανάπτυξη βλάστησης επιφανειών (ταρατσόκηποι), σταθεροποίηση πρανών με βλάστηση, τεχνητές λίμνες, τεχνητές νησίδες.

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ: ενίσχυση επιχωμάτων και ασφάλτου, προστασία πρανών, έργα αποστράγγισης σηράγγων.

  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ–ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: αφυδάτωση και αποθήκευση λυματολάσπης μονάδων βιολογικών καθαρισμών, βιομηχανικών μονάδων & γεωργο-κτηνοτροφικών μονάδων, έργα ΧΥΤΑ, διαχείριση υδάτων, αποθέσεις προϊόντων εκσκαφής καναλιών, λιμνοθαλασσών, ταμιευτήρων από προσχώσεις κ.λπ

 

Web Design & Development by